Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Opdateret beskrivelsen for DAR_BFE_Public - WZ-1442-0427

Display Metadata
hidetableheadertrueAnchor
På toppen
På toppen


Siden beskriver de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra DAR.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.

Under kodelister på Danmarksadresser.dk, kan du finde de værdier forretningsproces, forretningsområde og forretningshændelse kan tage.Table of Contents
Generelt for DAR webservices

Registernavn i SelvbetjeningenDAR
FormatXML/JSON
DLS version2.3.4
PagingAnvender paging.
Default paging-størrelse: 100 
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

REST - DAR

Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data 

Adgangsniveau

Fri adgang

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Anvendt udstillingsmodelDanmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Grænser (DAGI), Matriklen (Matrikel) 
SLA

Se registrets tilgængelighed på Datafordeler.dk
Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for services. Efter ”?” tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metodespecifikke parametre.   

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås.  Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 -  se miljøbeskrivelser.Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode?
Eksempelhttps://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/Adresse?  

Metodeoversigt

Metodenavn Kompleksitet Tværgående tjeneste 
adresse Kompleks Ja, også DAGI data 
adresseTilHusnummerSimpel Nej 
husnummer Kompleks Ja, også DAGI data 

husnummerTilAdresse 

Simpel Nej 
husnummerTilJordstykke Kompleks Ja, også Matrikel data 
navngivenvej Kompleks Nej 

navngivenvejKommunedel 

Kompleks Nej 
postnummer Kompleks Nej 
supplerendebynavn

Normal 

Nej Metode - adresse 

Beskrivelse

Metoden udstiller Adresse(r) og tilknytningerne til NavngivenVej, Husnummer og postnummer. Alle attributter for Husnummer udstilles inklusiv de tilknytninger det aktuelle Husnummer har samt tilknytninger og ikke geografiske data fra Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) (SupplerendeBynavn, Postnummer, Afstemningsområde, Sogneinddeling, Kommuneinddeling og MRAfstemningsområde).


Url

<endpoint> /DAR/DAR/1/rest/adresse? 


Inputparametre

Metoden returnerer objekter der matcher inputparametrene. Underliggende relaterede objekter for hovedobjektet har enten ID'er eller ID'er og fulde objekter med afhængig af hvad parameteren MedDybde er sat til. Hvis virknings- og registreringstid ikke er sat, så findes data for dags dato. Hvis flere inputparametre gives, så returneres resultater der opfylder samtlige af de angivne parametre. 

Hvis MedDybde er TRUE (eller NULL) så udfyldes JSON objektet med alt data, også nestede objekter; det vil sige data fra hovedobjektet samt relaterede objekters data. Hvis MedDybde er FALSE så indeholder JSON kun data som findes i hovedobjektet samt ID’er for hovedobjektets relaterede data. Det betyder at nestede objekter med følgende struktur kun skal specificerer ”id” attributten, og ikke "[NAVN]", når MedDybde er FALSE. 

"type": "object", 

"properties": { 

"id": {…}, 

"[NAVN]": {…} 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
Id UUIDIdentifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
VirkningFra DateTimeTidspunktet hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning 

NOW() 

EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5
VirkningTil DateTimeTidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører NOW() EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537
Virkningsaktoer 

String 

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresseelementet   NULL EAID_8E60197F_D857_47c6_8611_75B63D0940FD
RegistreringFraDateTime Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget NOW() EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7
RegistreringTilDateTimeTidspunktet hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. NOW() EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

Registreringsaktoer

String Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresseelementet NULLEAID_9F724D2B_7763_4997_8C85_580610BABC1F
StatusStringAdresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus NULLEAID_22AF1E6A_73A8_4c89_96EB_C307235DFD19
ForretningsprocesString Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version NULLEAID_A9A40479_E58D_4c7a_A0EA_F8EC4829ECAC

Forretningsomraade

String 

Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version 

NULLEAID_C955CFEC_E2A0_47da_9F76_6452FCC9E4E2
Forretningshaendelse

String 

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version NULLEAID_1CE948DD_FC3D_4638_8913_A2D35A00F64D
MedDybdeBoolean Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er. TRUE
DAFTimestampFraDateTimeFra Datafordeler opdateringstidspunkt NULL

DAFTimestampTil

DateTime Til Datafordeler opdateringstidspunkt NULL
Husnummer 

UUID 

Angiver det DAR husnummer, der indgår i adressen NULLEAID_src6919CB_1734_44ef_BE5B_C115B637B2CD
Bygning UUID Angiver den BBR bygning som adressen ligger i NULLEAID_src4A2C09_8035_4ca8_8AA0_CBAAB89AF135
NavngivenVej UUID DAR NavngivenVej ID NULL

NavngivenVejKommunedel 

UUID 

DAR NavngivenVejKommunedel ID 

NULL
Kommunekode 

String 

Kommunekode NULL
Vejkode 

String 

Vejkode NULL
Nord Double Nordlig koordinat afgrænsning NULL
Syd Double Sydlig koordinat afgrænsning NULL
Oest Double Østlig koordinat afgrænsning NULL
Vest Double Vestlig koordinat afgrænsning NULL


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_Adresse.schema.json” indeholder output som JSON-schema  

Skema - filudtræk og webservices (DAR)


Metode - adresseTilHusnummer 


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/adresseTilHusnummer?


Inputparametre

Parameteret adresseId er obligatorisk.  

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

adresseId 

string 

Identifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus

NULL

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_AdresseTilHusnummer.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)

Metode - Husnummer 

Beskrivelse

Metoden udstiller husnummer inklusiv Adgangspunkt (repræsenteret ved Husnummer), Vejpunkt (repræsenteret ved Husnummer) samt tilknytninger til NavngivenVej. NavngivenVej har tilknyttet en eller flere NavngivenVejKommunedel, som også udstiller med denne. 


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/husnummer?


Inputparametre

Metoden returnerer objekter der matcher inputparametrene. Underliggende relaterede objekter for hovedobjektet har enten ID'er eller ID'er og fulde objekter med afhængig af hvad parameteren MedDybde er sat til. Hvis virknings- og registreringstid ikke er sat, så findes data for dags dato. Hvis flere inputparametre gives, så returneres resultater der opfylder samtlige af de angivne parametre. 

Hvis MedDybde er TRUE (eller NULL) så udfyldes JSON objektet med alt data, også nestede objekter; det vil sige data fra hovedobjektet samt relaterede objekters data. Hvis MedDybde er FALSE så indeholder JSON kun data som findes i hovedobjektet samt ID’er for hovedobjektets relaterede data. Det betyder at nestede objekter med følgende struktur kun skal specificerer ”id” attributten, og ikke "[NAVN]", når MedDybde er FALSE. 

"type": "object", 

"properties": { 

"id": {…}, 

"[NAVN]": {…} 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
Id UUIDIdentifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
VirkningFra DateTimeTidspunktet hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning 

NOW() 

EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5
VirkningTil DateTimeTidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører NOW() EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537
Virkningsaktoer 

String 

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresseelementet   NULL EAID_8E60197F_D857_47c6_8611_75B63D0940FD
RegistreringFraDateTime Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget NOW() EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7
RegistreringTilDateTimeTidspunktet hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. NOW() EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

Registreringsaktoer

String Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresseelementet NULLEAID_9F724D2B_7763_4997_8C85_580610BABC1F
StatusStringAdresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus NULLEAID_22AF1E6A_73A8_4c89_96EB_C307235DFD19
ForretningsprocesString Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version NULLEAID_A9A40479_E58D_4c7a_A0EA_F8EC4829ECAC

Forretningsomraade

String 

Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version 

NULLEAID_C955CFEC_E2A0_47da_9F76_6452FCC9E4E2
Forretningshaendelse

String 

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version NULLEAID_1CE948DD_FC3D_4638_8913_A2D35A00F64D
MedDybdeBoolean Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er. TRUE
DAFTimestampFraDateTimeFra Datafordeler opdateringstidspunkt NULL

DAFTimestampTil

DateTime Til Datafordeler opdateringstidspunkt NULL
AdgangTilBygning 

UUID 

Den BBR bygning som husnummeret identificerer adgangen til NULLEAID_dst3E4349_6115_4191_AF4F_243CCE561C41
AdgangTilTekniskAnlaeg UUID 

Det BBR tekniske anlæg som husnummeret angiver adgangsvejen til 

NULLEAID_dst79A4C1_23B2_4c0c_85CC_60C6E2EA5AE0
 NavngivenVej UUID 

Angiver den DAR navngivne vej som husnummeret er knyttet til 

NULLEAID_dst74C4B5_0F0F_4a51_B317_BA74938B605F

Adresse 

UUID 

Angiver de DAR adresser, der anvender husnummeret 

NULL
Postnr 

String 

Postnummer NULL
NavngivenVejKommunedel UUID DAR NavngivenVejKommunedel ID NULL
Jordstykke 

Integer 

MU Jordstykke ID NULL
Vejkode String Vejkode NULL
SupplerendeBynavnDAR 

UUID 

DAR SupplerendeBynavn ID NULL
SupplerendeBynavnDAGI 

Integer 

DAGI SupplerendeBynavn ID NULL
Postnummer UUID 

DAR Postnummer ID 

NULL

Postnummerinddeling 

Integer DAGI Postnummerinddeling ID NULL
Afstemningsomraade 

Integer 

DAGI Afstemningsområde ID 

NULL
Sogneinddeling 

Integer 

DAGI Sogneinddeling ID NULL
Kommuneinddeling 

Integer 

DAGI Kommuneinddeling ID 

NULL

Menighedsraadsafstemningsomraade 

Integer 

DAGI Menighedsrådsafstemingsområde ID NULL
Vejmidte 

Integer 

GeoDK Vejmidte ID NULL
GeoDanmarkBygning 

Integer 

GeoDK Bygning ID NULL

Nord 

Double Nordlig koordinat afgrænsning NULL
Syd Double Sydlig koordinat afgrænsning NULL

Oest 

Double Østlig koordinat afgrænsning NULL
Vest Double Vestlig koordinat afgrænsning NULL


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_Husnummer.schema.json” indeholder output som JSON-schema  

Skema - filudtræk og webservices (DAR)


Metode - husnummerTilAdresse  


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/husnummerTilAdresse? 


Inputparametre

Parameteret husnummerId er obligatorisk.  

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

husnummerId 

string 

DAR Husnummer ID 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_HusnummerTilAdresse.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)

Metode - husnummerTilJordstykke 


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/husnummerTilJordstykke?


Inputparametre

Parameteret husnummerId er obligatorisk. 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

husnummerId 

string 

DAR Husnummer ID 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_HusnummerTilJordstykke.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)

Metode - Navngivenvej


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/navngivenvej?


Inputparametre

Metoden returnerer objekter der matcher inputparametrene. Underliggende relaterede objekter for hovedobjektet har enten ID'er eller ID'er og fulde objekter med afhængig af hvad parameteren MedDybde er sat til. Hvis virknings- og registreringstid ikke er sat, så findes data for dags dato. Hvis flere inputparametre gives, så returneres resultater der opfylder samtlige af de angivne parametre. 

Hvis MedDybde er TRUE (eller NULL) så udfyldes JSON objektet med alt data, også nestede objekter; det vil sige data fra hovedobjektet samt relaterede objekters data. Hvis MedDybde er FALSE så indeholder JSON kun data som findes i hovedobjektet samt ID’er for hovedobjektets relaterede data. Det betyder at nestede objekter med følgende struktur kun skal specificerer ”id” attributten, og ikke "[NAVN]", når MedDybde er FALSE. 

"type": "object", 

"properties": { 

"id": {…}, 

"[NAVN]": {…} 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Id 

UUID 

Identifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra 

DateTime 

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning 

NOW() 

EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

VirkningTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører 

NOW() 

EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537

Virkningsaktoer 

String 

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet   

NULL 

EAID_8E60197F_D857_47c6_8611_75B63D0940FD

RegistreringFra 

DateTime 

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget 

NOW() 

EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7

RegistreringTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. 

NOW() 

EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

Registreringsaktoer 

String 

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet 

NULL 

EAID_9F724D2B_7763_4997_8C85_580610BABC1F

Status 

String 

Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus 

NULL 

EAID_22AF1E6A_73A8_4c89_96EB_C307235DFD19

Forretningsproces 

String 

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_A9A40479_E58D_4c7a_A0EA_F8EC4829ECAC

Forretningsomraade 

String 

Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_C955CFEC_E2A0_47da_9F76_6452FCC9E4E2

Forretningshaendelse 

String 

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_1CE948DD_FC3D_4638_8913_A2D35A00F64D

MedDybde 

Boolean 

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er. 

TRUE 


DAFTimestampFra 

DateTime 

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


DAFTimestampTil 

DateTime 

Til Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


Kommunekode 

String 

Kommunekode 

NULL 


Vejkode 

String 

Vejkode 

NULL 


Husnummer 

UUID 

DAR Husnummer ID 

NULL 


SupplerendeBynavnDAR 

UUID 

DAR SupplerendeBynavn ID 

NULL 


SupplerendeBynavnDAGI 

Integer 

DAGI SupplerendeBynavn ID 

NULL 


Postnummer 

UUID 

DAR Postnummer ID 

NULL 


Postnummerinddeling 

Integer 

DAGI Postnummerinddeling ID 

NULL 


Adresse 

UUID 

DAR Adresse ID 

NULL Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_NavngivenVej.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)

Metode - NavngivenvejKommunedel

Beskrivelse

DAR tjenesten indeholder metoden Navngiven vej med kommunekoder og vejkoder.  


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/navngivenvejkommunedel? 


Inputparametre

Metoden returnerer objekter der matcher inputparametrene. Underliggende relaterede objekter for hovedobjektet har enten ID'er eller ID'er og fulde objekter med afhængig af hvad parameteren MedDybde er sat til. Hvis virknings- og registreringstid ikke er sat, så findes data for dags dato. Hvis flere inputparametre gives, så returneres resultater der opfylder samtlige af de angivne parametre. 

Hvis MedDybde er TRUE (eller NULL) så udfyldes JSON objektet med alt data, også nestede objekter; det vil sige data fra hovedobjektet samt relaterede objekters data. Hvis MedDybde er FALSE så indeholder JSON kun data som findes i hovedobjektet samt ID’er for hovedobjektets relaterede data. Det betyder at nestede objekter med følgende struktur kun skal specificerer ”id” attributten, og ikke "[NAVN]", når MedDybde er FALSE. 

"type": "object", 

"properties": { 

"id": {…}, 

"[NAVN]": {…} 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Id 

UUID 

Identifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra

DateTime 

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning 

NOW() 

EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

VirkningTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører 

NOW() 

EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537

Virkningsaktoer 

String 

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresseelementet   

NULL 

EAID_8E60197F_D857_47c6_8611_75B63D0940FD

RegistreringFra 

DateTime 

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget 

NOW() 

EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7

RegistreringTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. 

NOW() 

EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

Registreringsaktoer 

String 

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresseelementet 

NULL 

EAID_9F724D2B_7763_4997_8C85_580610BABC1F

Status 

String 

Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus 

NULL 

EAID_22AF1E6A_73A8_4c89_96EB_C307235DFD19

Forretningsproces 

String 

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_A9A40479_E58D_4c7a_A0EA_F8EC4829ECAC

Forretningsomraade 

String 

Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_C955CFEC_E2A0_47da_9F76_6452FCC9E4E2

Forretningshaendelse 

String 

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_1CE948DD_FC3D_4638_8913_A2D35A00F64D

MedDybde 

Boolean 

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er. 

TRUE 


DAFTimestampFra 

DateTime 

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


DAFTimestampTil 

DateTime 

Til Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


Kommunekode 

String 

Kommunekode 

NULL 


NavngivenVej 

UUID 

DAR NavngivenVej ID 

NULL 


Vejkode 

String 

Vejkode 

NULL 


Husnummer 

UUID 

DAR Husnummer ID 

NULL 


SupplerendeBynavnDAR 

Integer 

DAR SupplerendeBynavn ID 

NULL 


SupplerendeBynavnDAGI 

Integer 

DAGI SupplerendeBynavn ID 

NULL 


Postnummer 

UUID 

DAR Postnummer ID 

NULL 


Postnummerinddeling 

Integer 

DAGI Postnummerinddeling ID 

NULL 


Adresse 

UUID 

DAR Adresse ID 

NULL Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_NavngivenVejKommunedel.schema.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (DAR)


Metode - Postnummer 


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/postnummer?


Inputparametre

Metoden returnerer objekter der matcher inputparametrene. Hvis virknings- og registreringstid ikke er sat, så findes data for dags dato. Hvis flere inputparametre gives, så returneres resultater der opfylder samtlige af de angivne parametre. 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Id 

UUID 

Identifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008

VirkningFra 

DateTime 

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning 

NOW() 

EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

VirkningTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører 

NOW() 

EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537

Virkningsaktoer 

String 

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresseelementet   

NULL 

EAID_8E60197F_D857_47c6_8611_75B63D0940FD

RegistreringFra 

DateTime 

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget 

NOW() 

EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7

RegistreringTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. 

NOW() 

EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

Registreringsaktoer 

String 

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresseelementet 

NULL 

EAID_9F724D2B_7763_4997_8C85_580610BABC1F

Status 

String 

Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus 

NULL 

EAID_22AF1E6A_73A8_4c89_96EB_C307235DFD19

Forretningsproces 

String 

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_A9A40479_E58D_4c7a_A0EA_F8EC4829ECAC

Forretningsomraade 

String 

Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_C955CFEC_E2A0_47da_9F76_6452FCC9E4E2

Forretningshaendelse 

String 

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_1CE948DD_FC3D_4638_8913_A2D35A00F64D

DAFTimestampFra 

DateTime 

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


DAFTimestampTil 

DateTime 

Til Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


Postnummerinddeling 

UUID 

DAGI Postnummerinddeling ID 

NULL 


Postnr 

String 

Postnummer 

NULL 


Navn 

String 

Postnummer navn 

NULL Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_Postnummer.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)


Metode - Supplerendebynavn

Beskrivelse

Metoden udstiller alle data for Supplerendebynavn.


Url

<endpoint>/DAR/DAR/1/rest/supplerendebynavn?


Inputparametre

Metoden returnerer objekter der matcher inputparametrene. Hvis virknings- og registreringstid ikke er sat, så findes data for dags dato. Hvis flere inputparametre gives, så returneres resultater der opfylder samtlige af de angivne parametre. 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Id 

UUID 

Identifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra 

DateTime 

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresseelementet har virkning 

NOW() 

EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

VirkningTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresseelementet ophører 

NOW() 

EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537

Virkningsaktoer 

String 

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresseelementet   

NULL 

EAID_8E60197F_D857_47c6_8611_75B63D0940FD

RegistreringFra 

DateTime 

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældende version af adresseelementet er foretaget 

NOW() 

EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7

RegistreringTil 

DateTime 

Tidspunktet hvor en ny registrering på adresseelementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste. 

NOW() 

EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

Registreringsaktoer 

String 

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresseelementet 

NULL 

EAID_9F724D2B_7763_4997_8C85_580610BABC1F

Status 

String 

Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus 

NULL 

EAID_22AF1E6A_73A8_4c89_96EB_C307235DFD19

Forretningsproces 

String 

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_A9A40479_E58D_4c7a_A0EA_F8EC4829ECAC

Forretningsomraade 

String 

Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_C955CFEC_E2A0_47da_9F76_6452FCC9E4E2

Forretningshaendelse 

String 

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version 

NULL 

EAID_1CE948DD_FC3D_4638_8913_A2D35A00F64D

DAFTimestampFra 

DateTime 

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


DAFTimestampTil 

DateTime 

Til Datafordeler opdateringstidspunkt 

NULL 


SupplerendeBynavnDAGI 

Integer 

DAGI SupplerendeBynavn ID 

NULL 


Navn 

String 

SupplerendeBynavn navn 

NULL Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_SupplerendeBynavn.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)


REST - DAR_BFE_Public

Beskrivelse

Metoden adresseTilEnhedBfe giver kun anvendes når man ved hjælp af en adresse vil finde BFE-numre nummeret for adresser, der er tilknyttet en eventuel ejerlejlighed gennem som er knyttet adressen i BBR. Hvis adressen ikke er en ejerlejlighed, benyttes husnummerTilBygningBfe for at identificere BFE-nummeret, der er tilknyttet adressens husnummer. Tales der om et teknisk anlæg, benyttes husnummerTilTekniskAnlægBfe.Er der ikke knyttet en ejerlejlighed til adressen returneres intet svar - i så fald kan metoden husnummerTilBygningBfe eventuelt anvendes.

Metoden husnummerTilBygningBfe anvendes når man ved hjælp af et husnummer som er knyttet til en bygning, ønsker at finde BFE-nummeret for den ejendom som bygningen i følge BBR indgår i. Indgår bygningen i en bygning på fremmed grund returneres både BFE-nummer for denne og for den samlede faste ejendom som bygningen ligger på. Er husnummeret ikke knyttet til en bygning (fx. en ubebygget grund) returneres intet svar.

Metoden husnummerTilTekniskanlægBfe anvendes på samme måde som husnummerTilBygningBfe for husnumre som er knyttet til et teknisk anlæg i BBR.

Hvis man ønsker at finde BFE-nummeret for en adresse eller et husnummer som ikke er knyttet til en bygning eller et tekniske anlæg - fx. adresser til ubebyggede grunde, kan DAR BFE metoderne ikke benyttes. I stedet kan man med jordstykke ID som input benytte Matriklens metode Samletfastejendom til at finde BFE nr. for ubebyggede grunde. Jordstykke ID findes vha. metoden Husnummer.


Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger 

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Anvendt udstillingsmodelDanmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Grænser (DAGI), Matriklen (Matrikel) 
SLA

Se registrets tilgængelighed på Datafordeler.dkUrl opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for services. Efter ”?” tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metodespecifikke parametre.   

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås.  Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 -  se miljøbeskrivelser.
Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode?
Eksempel til produktionhttps://services.datafordeler.dk/DAR/DAR_BFE_Public/1/rest/adresseTilEnhedBfe? 

 Metodeoversigt

Metodenavn Kompleksitet Tværgående tjeneste 
adresseTilEnhedBfeKompleks 

Ja, også BBR

husnummerTilBygningBfe

Kompleks Ja, også BBR og Matrikel
husnummerTilTekniskAnlægBfeKompleks Ja, også BBR og Matrikel

Metode - adresseTilEnhedBfe


Url

<endpoint>/DAR/DAR_BFE_Public/1/rest/adresseTilEnhedBfe? 


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

adresseId 

string 

Identifikation af adresseelementet igennem hele dets livscyklus 

NULL

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_AdresseTilEnhedBfe.schema.json” indeholder output som JSON-schema. 

Skema - filudtræk og webservices (DAR)

Metode - husnummerTilBygningBfe


Url

<endpoint>/DAR/DAR_BFE_Public/1/rest/husnummerTilBygningBfe?


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

husnummerId 

string 

DAR Husnummer ID 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_HusnummerTilBygningTekniskAnlægBfe.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)

Metode - husnummerTilTekniskAnlægBfe


Url

<endpoint>/DAR/DAR_BFE_Public/1/rest/husnummerTilTekniskAnlægBfe? 


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

husnummerId 

string 

DAR Husnummer ID 

NULL 

EAID_D273E3D8_A3F4_41bc_AF9C_E67B4A29C008


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”DAR_2.3.4_HusnummerTilBygningTekniskAnlægBfe.schema.json” indeholder output som JSON-schema   

Skema - filudtræk og webservices (DAR)