Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. INTRODUKTION

DAR er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Registret indeholder og udstiller ca. 110.000 vejnavne og ca. 3.500.000 adresser.

En komplet adressebetegnelse består af: Vejnavn, Husnummer, evt. etagebetegnelse, evt. dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn, Postnummer og Postdistrikt. 

Kommunerne er adressemyndigheder og har ansvar for opdatering i DAR. Styrelsen for dataforsyning og effektivisering er dataansvarlig myndighed. 

Adresserne holdes tillige ajour gennem integrationer til andre grunddataregistre, DAGI (Danmarks Administrative Geografiske Inddeling), BBR (Bygnings og bolig register), GeoDanmark og MU (Matriklen). 

Adresserne bliver distribueret via Datafordeleren og DAWA. 

Danmarks Adresseregister er oprettet med udgangspunkt i Adresseloven (LOV nr 136 af 01/02/2017) og med tilhørende bekendtgørelse (BEK nr 271 af 13/04/2018). 
2. DISTRIBUTION

2.1 Ændringer fra nuværende register/distributionsløsning til den kommende udstilling på Datafordeleren.

Registret

Før maj 2018 fandtes Danmarks Adresseregister i en version 0.9. Danmarks Adresseregister der blev  idriftsat d 7 maj 2018 kaldes versionen 1.0. De adressedata der udstilles på Datafordeleren vil være data fra version 1.0.

DAR 1.0 er et nyudviklet adresseregister, der indeholder og udstiller en række nye adresserelaterede data, bl.a.: Navngiven vej, kommunedel af navngiven vej, husnummerreservation, vejpunkt, dørpunkt og gadepostnummertilhør. Registret har en anderledes funktionsmåde i kraft af at være knyttet sammen med andre Grunddataregistre og en anden datamodel mv.

 

Distributionen

Adresser fra Danmarks Adresseregister distribueres i dag via DAWA api (https://dawadocs.dataforsyningen.dk/) og Datafordeleren (DAF). DAWA api er en fælles betegnelse for en række services, som tilbyder it-systemer adgang til data og funktionalitet om Danmarks adresser. Formålet med distributionen af adresser er at give myndigheder, virksomheder og borgere mulighed for at anvende autoritative adresser i deres it-systemer. Bl.a. BBR og OIS aftager adressedata fra DAWA.

DAWA vil fortsætte distributionen parallelt med Datafordeleren indtil Datafordeleren tilbyder den tilsvarende funktionalitet, og eksisterende anvendere af data vil derfor ikke opleve ændringer.2.2. Ændringer i strukturer/terminologier

DAR 1.0 er et nyudviklet register for vejnavne og adresser. Der er en række nye terminologier, som beskrives nedenfor.

  • Gadepostnummertilhør: Angivelse af at en navngiven vej og de tilknyttede adresser helt eller delvist tilhører et bestemt gadepostnummer i København K, V eller Frederiksberg C.
  • HusnummerReservation: Reservation af et husnummer til fremtidig brug. Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om reserverede husnumre.
  • NavngivenVej: En navngiven vej repræsenterer en del af færdselsnettet (dvs. vej, torv, sti e.l.) som er tildelt et særskilt vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen, uanset om vejen ligger inden for en kommune eller krydser en eller flere kommunegrænser.
  • NavngivenVejKommunedel: Hvis en navngiven vej strækker sig igennem flere kommuner, vil vejen have referencer til disse kommuner.
  • ReserveretVejnavn: Reservation af et vejnavn til fremtidig brug. Anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om reserverede vejnavne.
  • Vejnavnebeliggenhed: Geografisk linje/omrids som angiver den navngivne vejs beliggenhed således at den kan lokaliseres i forhold til andre navngivne veje i området. Vejnavnebeliggenheden er enten udtrykt ved en vejnavnelinje eller vejnavneområde
  • Vejpunkt: Et geografisk punkt på færdselsnettet som repræsenterer startpunktet af den rute, der fører fra vejen til et bestemt adgangspunkt2.3. Ændringer i processer, workflows og forretningsregler

Ingen ændringer.3 INFORMATION/FORRETNING

3.1 Ændringer på overordnet informationsmæssigt niveau

Beskrivelse af forskellen på at hente adressedata via DAWA og adressedata på Datafordeleren er beskrevet i  regnearket Mapning DAWA-Datafordeleren.

DAR 1.0 udstillingsmodel findes på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.