Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Danmarks Adresseregister (DAR)


Læs mere generelt om bitemporalitet på siden Bitemporalitet - dokumentation.

Generelle forhold i DAR for tjenester

Adresseregisterets (DAR) tjenester på Datafordeleren har disse temporale søgemuligheder: 


Søgeparameter: tidsperiode

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • RegistreringstidFra
  • RegistreringstidTil
  • VirkningstidFra
  • VirkningstidTil

I DAR har disse parametre defaultværdien tidspunktet for eksekveringstidspunktet for søgningen (dvs. tjenesten returnerer objekter, der er registrerede og gældende på tidspunktet, hvor søgningen foregår).


Søgeparameter: status

Udfaldsrummet for parameteren Status i DAR er:

1: Intern forberedelse
2: Foreløbig
3: Gældende
4: Nedlagt
5: Henlagt
6: Slettet
7: Ikke i brug
8: I brug
9: Udgået

Udfaldsrummet kan også findes på: http://danmarksadresser.dk/livscyklus
Specifikke detaljer for DARs tjenester og data

Formålet med dette dokument er at samle dokumentation om anvendelsen af bitemporalitet i DAR. Dokumentet er en besvarelse af den opgavebeskrivelse, som Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet [BITEMP]. De følgende afsnit vil besvare de punkter, som er listet i opgavebeskrivelsen. For hvert spørgsmål skrives et kort, overordnet svar, og der henvises til eksisterende dokumentation for yderligere uddybning. I tilfælde af at et spørgsmål ikke er belyst i eksisterende dokumentation, skrives et mere uddybende svar i dette dokument.

Det antages at læseren har et grundlæggende kendskab til DAR’s domænemodel og bitemporalitet generelt.
Historik og bitemporalitet

Der skelnes i dette afsnit mellem konverterede data og post-go-live data. Konverterede data er data som er konverteret/importeret inden go-live, og post-go-live data er de data som er opstået efter go-live, f.eks. ved registrering gennem DAR’s brugergrænseflade, ved hændelsesprocessering og lignende.

For konverterede data er præcisionen af virkningstid som den var i kildedata fra DAR 0.9 – hvilket er en præcision på ned til millisekund – og SDFE NyeData (objekter: NavngivenVej og NavngivenVejKommunedel) – hvilket er en præcision på ned til minut.


Præcisering af angivelsen af virkningstid

Rent teknisk opererer DAR med en præcision på mikrosekunder, også for data før go-live, som blot har 0’er for disses decimaler under deres tidligere præcision og ned til mikrosekunder.

Opsummeret:

  • Konverteret:

NavngivenVej og NavngivenVejKommunedel: Minut præcision

Andre objekter: Millisekund præcision

  • Post-go-live:

Alle objekter: Mikrosekund præcision


Virkningstidshistorik for forretningsobjekterne

Virkningstidshistorik for forretningsobjekter afhænger af om man kigger på data fra Nye Data-projektet (NavngivenVej, NavngivenVejKommunedel & Adressepunkter af typen ”vejpunkt”, også kaldet Vejpunkter) eller data fra DAR 0.9 (resterende objekter).

For data fra DAR 0.9 er den tidligste registrerede VirkningFra-dato den 5. februar 2000 – bortset fra Adgangspunkter som først blev oprettet ved udgangen af 2006. Langt hovedparten af danske adresser har VirkningFra på denne dato, og det er derfor rimeligt at antage at datoen er en konverteringsdato for BBR (som DAR var en underdel af på daværende tidspunkt) eller lignende. Virkningstidshistorikken for DAR 0.9 fra denne dag og fremefter må derfor antages at være retvisende, med det forbehold at data har været gennem flere konverteringer siden data.

For data fra Nye Data-projektet er virkningstidshistorikken baseret på bl.a. CPR Vej. Bl.a. har 88% af alle veje angivet 1. januar 1900 som tidligste VirkningFra. Historikken herfra kan derfor antages ikke at være retvisende og at der kun kan regnes med vejes historisk fra DAR 1.0’s idriftsættelsestidspunkt og fremadrettet.

Opsummeret:

NavngivenVej, NavngivenVejKommunedel og Vejpunkter har retvisende virkningshistorik fra 2018-05-07

Adressepunkter har retvisende virkningshistorik fra 2007-01-01

Resterende objekter har retvisende historik fra 2000-02-05


Historik for registreret data i registret

DAR har registrerede data fra konverteringstidspunktet for DAR 1.0 og fremefter. Dette betyder at alle konverterede data har RegistreringFra ’2018-05-03 16:58:34.000000’ (UTC), og at dette er det tidligste registreringstidspunkt i systemet.


Forhold for fastholdelsen af bitemporal information for historiske data før grunddatamodellen blev indført

DAR har kun virkningshistorik inden skiftet til Grunddatamodellen, og dermed ingen tidligere registreringshistorik.
Oprindelsestidspunkt

Ved brug af data fra Danmarks Adresseregister (DAR) skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 2018-05-06T00:00:00.000000+02:00.

På dette tidspunkt er registret implementeret som grunddata på Datafordeleren.

Vælges en tidligere registrerings- og virkningstid kan der være manglende eller ufuldstændige data.
Modelregler

Beskrivelse af implementering af modelreglerne for bitemporalitet herunder eventuelle afvigelser

DAR følger grunddatareglerne for virknings- og registreringstid.

DAR videregiver den fulde historik for begge tidsdomæner siden DAR 1.0’s idriftsættelse. Her henvises til Livscyklus på Danmarksadresser.dk, for beskrivelse af de mulige livscyklus-værdier samt skift imellem dem.
Statusværdier og livscyklus

Beskrivelse af værdier for status

DAR anvender ikke samtidigt virkende objektforekomster.
Statusværdier og relationer

Beskrivelse af statusværdier der er meningsfyldte at betragte ved relationer mellem forretningsobjekter internt i et register og på tværs af registre

DAR har ikke samtidigt virkende objektforekomster, og derfor kan der ikke eksistere samtidigt virkende statusværdier. Generelt er kun ”meningsfulde” sammenhænge tilladt – f.eks. der ikke være en gældende Adresse under et foreløbigt Husnummer.

Som for interne relationer i registret, så er ”meningsløse” sammenhænge ikke tilladt at oprette i DAR, f.eks. gældende Husnummer der sættes til at referere til nedlagt GeoDK Bygning – disse vil dog godt kunne forekomme i historisk data eller når BBR endnu ikke har modtaget og behandlet hændelser om ændringer i andre registre.

BBR

DAR vedligeholder en relation fra Husnummer til Bygning og TekniskAnlæg i BBR. Der kan refereres til BBR-objekter med følgende status-værdier: Opført, MidlertidigAfsluttet, DelvistAfsluttet, UnderOpførsel, Projekteret. For flere detaljer henvises til [DD135-A].

DAGI

DAR vedligeholder relationer fra Husnummer til DAGI-inddelingerne Afstemningsområde, Kommuneinddeling, Menighedsrådsafstemningsområde, Postnummer, Sogneinddeling og SupplerendeBynavn. DAR vedligeholder desuden relationer fra NavngivenVej til DAGI-inddelingerne Postnummer og SupplerendeBynavn.

Offentlige DAGI objekter har altid status ”vedtaget” og kan relateres til af DAR objekter uanset status.

GeoDanmark

DAR vedligeholder relationer fra Husnummer til GeoDanmark-objekterne Bygning og Vejmidte.

GeoDK Bygninger og Vejmidter har altid status ”registreret” og kan relateres til af DAR objekter uanset status.

MU

DAR vedligeholder relationer fra Husnummer til MU Jordstykke.

Følgende er de mulige MU Jordstykke statusser per DAR Husnummer status. Der er mange kombinationer der kan finde sted, da data opdateres asynkront og fx et nedlagt MU Jordstykke først på et senere tidspunkt har effekt på DAR Husnumre, når hændelsen om denne nedlæggelse modtages og behandles.


Husnummer

Jordstykke

Foreløbig

Gældende / Foreløbig / Historisk / Ikke Gennemført

Gældende

Gældende / Foreløbig / Historisk / Ikke Gennemført

Nedlagt

Gældende / Foreløbig / Historisk / Ikke Gennemført

Henlagt

Gældende / Foreløbig / Historisk / Ikke Gennemført


Appendix: Statusværdier på tværs af DAR objekter

Tabellerne i de følgende afsnit er derfor konstrueret ved at se på hvilke sammenhænge der fandtes i en kopi af DAR’s produktionsdatabase fra 3. juli 2018.Adresse-Husnummer

Adresse status

Husnummer status

Antal forekomster

Foreløbig

Foreløbig

12971

Foreløbig

Gældende

3739

Gældende

Gældende

3668623

Gældende

Nedlagt

13

Nedlagt

Gældende

42503

Nedlagt

Nedlagt

48469

Henlagt

Foreløbig

279

Henlagt

Gældende

1559

Henlagt

Nedlagt

88

Henlagt

Henlagt

5802

Husnummer-Adressepunkt

Husnummer status

Adgangspunkt status

Antal forekomster

Foreløbig

Ikke i brug

3671

Foreløbig

I brug

45

Gældende

I brug

2482092

Nedlagt

Slettet

45104

Nedlagt

I brug

399

Nedlagt

Udgået

679

Henlagt

Ikke i brug

20

Henlagt

I brug

1

Henlagt

Udgået

7302
Husnummer-Vejpunkt

Husnummer status

Vejpunkt status

Antal forekomster

Foreløbig

Ikke i brug

1133

Foreløbig

I brug

2583

Gældende

I brug

2482092

Nedlagt

I brug

45503

Nedlagt

Udgået

679

Henlagt

I brug

7382
Husnummer-NavngivenVej

Husnummer status

NavngivenVej status

Antal forekomster

Foreløbig

Foreløbig

42

Foreløbig

Gældende

3665

Gældende

Gældende

2482072

Nedlagt

Gældende

41309

Nedlagt

Nedlagt

42

Henlagt

Foreløbig

3

Henlagt

Gældende

6998

Henlagt

Henlagt

17
Husnummer-NavngivenVejKommunedel

Husnummer status

NavngivenVejKommunedel status

Antal forekomster

Foreløbig

Gældende

3708

Gældende

Gældende

2482072

Nedlagt

Gældende

41309

Nedlagt

Nedlagt

42

Henlagt

Gældende

7005

Henlagt

Nedlagt

13
NavngivenVejKommunedel-NavngivenVej

NavngivenVejKommunedel status

NavngivenVej status

Antal forekomster

Gældende

Foreløbig

30

Gældende

Gældende

110914

Nedlagt

Foreløbig

1

Nedlagt

Gældende

2

Nedlagt

Nedlagt

17

Nedlagt

Henlagt

12
Tilgængelige søgeparametre i DARs tjenester

Metode

Tjeneste-type

TIL-FRA (søgning med periode)

Tidspunkt (søgning med tidspunkt)

Status

adresse 

REST

RegistreringstidFra =  NOW()
RegistreringstidTil  =  NOW()
VirkningstidFra  = NOW()
VirkningstidTil  = NOW()


 status=NULL

husnummer 

REST

RegistreringstidFra =  NOW()
RegistreringstidTil  =  NOW()
VirkningstidFra  = NOW()
VirkningstidTil  = NOW()


 status=NULL

navngivenvejkommunedel 

REST

RegistreringstidFra =  NOW()
RegistreringstidTil  =  NOW()
VirkningstidFra  = NOW()
VirkningstidTil  = NOW()


 status=NULL

navngivenvej 

REST

RegistreringstidFra =  NOW()
RegistreringstidTil  =  NOW()
VirkningstidFra  = NOW()
VirkningstidTil  = NOW()


 status=NULL

supplerendebynavn 

REST

RegistreringstidFra =  NOW()
RegistreringstidTil  =  NOW()
VirkningstidFra  = NOW()
VirkningstidTil  = NOW()


 status=NULL

postnummer 

REST

RegistreringstidFra =  NOW()
RegistreringstidTil  =  NOW()
VirkningstidFra  = NOW()
VirkningstidTil  = NOW()


 status=NULL

husnummerTilJordstykke 

REST

Ingen temporale søgeparametre

husnummerTilAdresse 

REST

Ingen temporale søgeparametre

adresseTilHusnummer

REST

Ingen temporale søgeparametre

DAR-Totaludtraek

Filudtræk

RegistreringstidFra =  NOW()
RegistreringstidTil  =  NOW()
VirkningstidFra  = NOW()
VirkningstidTil  = NOW()


 status=NULL