Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.

Hent BBRs kodelister.Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.


Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode?
Eksempel på url med brugernavn/adgangskodehttps://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/bygning?Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&&username=xxx&password=yyy
Eksempel på url med certifikathttps://certservices.datafordeler.dk//BBR/BBRPublic/1/rest/bygning?Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd
Generelt om intervalopslag

For REST servicene foretages der joins med andre tabeller, hvis data returneres som nestede objekter. 


Input

Der kan laves intervalopslag på en tidsdimension ad gangen og altid sammen med et ID for det ønskede objekt.

Dette betyder for eksempel, at når der modtages en hændelse om at et objekt er ændret, giver et intervalopslag mulighed for at hente hvordan objektet ser ud i alle dets nye virkningsperioder ud fra dets ID og et registreringstidspunkt.

Input skal for intervalopslag således altid indeholde:

 • Et ID på hovedentitet der spørges på:
  • Bygning
  • Grund
  • Enhed
  • TekniskAnlæg
  • BBRSag
  • Ejendomsrelation
 • Et interval for enten registreringstid (RegistreringFra og RegistreringTil), virkningstid (VirkningFra og VirkningTil) eller DAF opdateringstid (DAFTimestampFra og DAFTimestampTil).
  • Der må kun angives et interval for én af tidsdimensionerne i et intervalopslag.
 • For tidsdimensioner, der ikke er angivet et interval for, kan der specificeres et tidspunkt ved at sætte fra- og til-tidspunkt til samme værdi.
  • Fx hvis der er efterspurgt et virkningsinterval, så kan RegistreringFra og RegistreringTil sættes til et tidspunkt, hvor der som standard ellers ville blive brugt ”NOW( )”.


Output

Resultatet af et intervalopslag består af samtlige konfigurationer som den returnerede objektstruktur har haft i det forespurgte interval. Dette er simpelt for et objekt, der ingen nestede objekter har – da der således blot returneres de versioner af objektet der har eksisteret inden for det forespurgte interval.
Generelt for BBR webservices

Registernavn i SelvbetjeningenBBR
FormatXML/JSON
DLS version2.4.4
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

PagingAnvender paging.
Default paging-størrelse: 100
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
REST - BBRPublic

Anvendt udstillingsmodelBBR
SLASe registrets tilgængelighed på Datafordeler.dk


Metodeoversigt

Metodenavn

SLA kategorier

Tværgående tjeneste

bbrsag

Kompleks

Nej

bygning

Normal

Nej

ejendomsrelation

Normal

Nej

enhed

Normal

Nej

grund

Normal

Nej

tekniskanlaeg

Kompleks

NejSLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

 • Simpel: 0.09
 • Normal: 1.0
 • Kompleks: 2.5
Metode - bbrsag

Beskrivelse

Denne metode henter udstillede informationer om BBR sager, der er baseret på data fra BBR.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/bbrsag?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk//BBR/BBRPublic/1/rest/bbrsag?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Et ID på enten Bygning, Grund, Enhed, TekniskAnlæg, BBRSag eller Ejendomsrelation og et interval for enten registreringstid, virkningstid eller DAF opdateringstid.

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

UUID fra udstillingsmodel

Id

List<UUID>

Identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus

NULL

EAID_F8196C58_7115_48a6_9A1D_B49BC0F6289A.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra

DateTime

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af bygværkselement har virkning

NOW()

EAID_A351A366_2F30_4c3f_B086_7FAA59339C5D

VirkningTil

DateTime

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af bygværkselementet ophører

NOW()

EAID_47628A51_6589_4f1e_A19F_E9943A136AEC

Virkningsaktoer

String

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet 

NULL

EAID_59A458B1_5844_4fe3_95B1_C38AD3AAFAF4

RegistreringFra

DateTime

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af bygværkselementet er foretaget

NOW()

EAID_7A7F26D9_D5AE_4158_A7FF_3E6EF0B228D8

RegistreringTil

DateTime

Tidspunktet hvor en ny registrering på bygværkselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.

NOW()

EAID_E718B937_950A_4ea1_BFA0_2AE9DB8C43AD

Registreringsaktoer

String

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet

NULL

EAID_B3CCBA6B_52B2_4ddc_A751_ABEA39D6EE6B

Status

List<String>

Bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus

NULL

EAID_6FAA8A1A_5BCF_4950_B220_F4AFCA7F35E3

Forretningsproces

String

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_E4132152_7923_4533_8529_5E8D8C937656

Forretningsomraade

String

Det forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_C91552B7_18C0_4e28_8B06_F60332A8776B

Forretningshaendelse

String

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_50066AF4_06D9_4f3a_BAC2_5F83ABF0E335

Kommunekode

String

Den kommune som bygværkselementet ligger i

NULL

EAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC

MedDybde

Boolean

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er.

SAND


DAFTimestampFra

DateTime

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


DAFTimestampTil

DateTime

Til Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


Bygning

UUID


NULL


Enhed

UUID


NULL


Etage

UUID


NULL


Grund

UUID


NULL


Opgang

UUID


NULL


TekniskAnlaeg

UUID


NULL


PeriodeaendringFra

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil.

NULL


PeriodeaendringTil

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.

NULL


KunNyesteIPeriode

Boolean

Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.

FALSKOutputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_BBRSag.schema.json” indeholder output som JSON-schema

Skema - filudtræk og webservices (BBR)
Metode - bygning

Beskrivelse

Denne metode henter udstillede informationer om bygninger, der er baseret på data fra BBR.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/bygning?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk//BBR/BBRPublic/1/rest/bygning?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Et ID på enten Bygning, Grund, Enhed, TekniskAnlæg, BBRSag eller Ejendomsrelation og et interval for enten registreringstid, virkningstid eller DAF opdateringstid.

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

UUID fra udstillingsmodel

Id

List<UUID>

Identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus

NULL

EAID_F8196C58_7115_48a6_9A1D_B49BC0F6289A.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra

DateTime

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af bygværkselement har virkning

NOW()

EAID_A351A366_2F30_4c3f_B086_7FAA59339C5D

VirkningTil

DateTime

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af bygværkselementet ophører

NOW()

EAID_47628A51_6589_4f1e_A19F_E9943A136AEC

Virkningsaktoer

String

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet 

NULL

EAID_59A458B1_5844_4fe3_95B1_C38AD3AAFAF4

RegistreringFra

DateTime

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af bygværkselementet er foretaget

NOW()

EAID_7A7F26D9_D5AE_4158_A7FF_3E6EF0B228D8

RegistreringTil

DateTime

Tidspunktet hvor en ny registrering på bygværkselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.

NOW()

EAID_E718B937_950A_4ea1_BFA0_2AE9DB8C43AD

Registreringsaktoer

String

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet

NULL

EAID_B3CCBA6B_52B2_4ddc_A751_ABEA39D6EE6B

Status

List<String>

Bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus

NULL

EAID_6FAA8A1A_5BCF_4950_B220_F4AFCA7F35E3

Forretningsproces

String

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_E4132152_7923_4533_8529_5E8D8C937656

Forretningsomraade

String

Det forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_C91552B7_18C0_4e28_8B06_F60332A8776B

Forretningshaendelse

String

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_50066AF4_06D9_4f3a_BAC2_5F83ABF0E335

Kommunekode

String

Den kommune som bygværkselementet ligger i

NULL

EAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC

MedDybde

Boolean

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er.

SAND


DAFTimestampFra

DateTime

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


DAFTimestampTil

DateTime

Til Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


Etage

List<UUID>

BBR Etage ID

NULL


Fordelingsareal

UUID

BBR Fordelingsareal ID

NULL


Opgang

List<UUID>

BBR Opgang ID

NULL


TekniskAnlaeg

UUID

BBR TekniskAnlæg ID

NULL


Grund

UUID

BBR Grund ID

NULL


Jordstykke

Integer

MU Jordstykke ID

NULL


Ejendomsrelation

UUID

BBR Ejendomsrelation ID

NULL


Husnummer

UUID

DAR Husnummer ID

NULL


BFENummer

Integer

BFE-nummer

Er bygningen af ejendomstypen Bygning På Fremmed Grund eller Ejerlejlighed kan BFE-nummer bruges som inputparameter.

Er bygningen af ejendomstypen Samlet Fast Ejendom kan BFE-nummer ikke bruges som inputparameter.

NULL


Nord

Double

Nordlig koordinat afgrænsning

NULL


Syd

Double

Sydlig koordinat afgrænsning

NULL


Oest

Double

Østlig koordinat afgrænsning

NULL


Vest

Double

Vestlig koordinat afgrænsning

NULL


PeriodeaendringFra

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil.

NULL


PeriodeaendringTil

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.

NULL


KunNyesteIPeriode

Boolean

Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.

FALSKOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_Bygning.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (BBR)
Metode - ejendomsrelation

Beskrivelse

Denne metode henter udstillede informationer om ejendomsrelationer, der er baseret på data fra BBR.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/ejendomsrelation?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk//BBR/BBRPublic/1/rest/ejendomsrelation?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Et ID på enten Bygning, Grund, Enhed, TekniskAnlæg, BBRSag eller Ejendomsrelation og et interval for enten registreringstid, virkningstid eller DAF opdateringstid.

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

UUID fra udstillingsmodel

Id

List<UUID>

Identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus

NULL

EAID_F8196C58_7115_48a6_9A1D_B49BC0F6289A.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra

DateTime

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af bygværkselement har virkning

NOW()

EAID_A351A366_2F30_4c3f_B086_7FAA59339C5D

VirkningTil

DateTime

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af bygværkselementet ophører

NOW()

EAID_47628A51_6589_4f1e_A19F_E9943A136AEC

Virkningsaktoer

String

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet 

NULL

EAID_59A458B1_5844_4fe3_95B1_C38AD3AAFAF4

RegistreringFra

DateTime

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af bygværkselementet er foretaget

NOW()

EAID_7A7F26D9_D5AE_4158_A7FF_3E6EF0B228D8

RegistreringTil

DateTime

Tidspunktet hvor en ny registrering på bygværkselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.

NOW()

EAID_E718B937_950A_4ea1_BFA0_2AE9DB8C43AD

Registreringsaktoer

String

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet

NULL

EAID_B3CCBA6B_52B2_4ddc_A751_ABEA39D6EE6B

Status

List<String>

Bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus

NULL

EAID_6FAA8A1A_5BCF_4950_B220_F4AFCA7F35E3

Forretningsproces

String

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_E4132152_7923_4533_8529_5E8D8C937656

Forretningsomraade

String

Det forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_C91552B7_18C0_4e28_8B06_F60332A8776B

Forretningshaendelse

String

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_50066AF4_06D9_4f3a_BAC2_5F83ABF0E335

Kommunekode

String

Den kommune som bygværkselementet ligger i

NULL

EAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC

MedDybde

Boolean

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er.

SAND


DAFTimestampFra

DateTime

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


DAFTimestampTil

DateTime

Til Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


BFENummer

Integer

BFE-nummer

NULL


BPFG

Integer

MU BygningPåFremmedGrund ID

NULL


Ejerforholdskode

String

Ejerforholdskode

NULL


Ejerlejlighed

Integer

MU Ejerlejlighed ID

NULL


Ejendomsnummer

Integer

Ejendomsnummer

NULL


SamletFastEjendom

Integer

MU SamletFastEjendom ID

NULL


Vurderingsejendomsnummer

Integer

Vurderingsejendomsnummer

NULL


PeriodeaendringFra

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil.

NULL


PeriodeaendringTil

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.

NULL


KunNyesteIPeriode

Boolean

Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.

FALSKOutputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_Ejendomsrelation.schema.json” indeholder output som JSON-schema

Skema - filudtræk og webservices (BBR)
Metode - enhed

Beskrivelse

Denne metode henter udstillede informationer om enheder, der er baseret på data fra BBR.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/enhed?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk//BBR/BBRPublic/1/rest/enhed?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Et ID på enten Bygning, Grund, Enhed, TekniskAnlæg, BBRSag eller Ejendomsrelation og et interval for enten registreringstid, virkningstid eller DAF opdateringstid.

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

UUID fra udstillingsmodel

Id

List<UUID>

Identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus

NULL

EAID_F8196C58_7115_48a6_9A1D_B49BC0F6289A.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra

DateTime

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af bygværkselement har virkning

NOW()

EAID_A351A366_2F30_4c3f_B086_7FAA59339C5D

VirkningTil

DateTime

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af bygværkselementet ophører

NOW()

EAID_47628A51_6589_4f1e_A19F_E9943A136AEC

Virkningsaktoer

String

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet 

NULL

EAID_59A458B1_5844_4fe3_95B1_C38AD3AAFAF4

RegistreringFra

DateTime

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af bygværkselementet er foretaget

NOW()

EAID_7A7F26D9_D5AE_4158_A7FF_3E6EF0B228D8

RegistreringTil

DateTime

Tidspunktet hvor en ny registrering på bygværkselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.

NOW()

EAID_E718B937_950A_4ea1_BFA0_2AE9DB8C43AD

Registreringsaktoer

String

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet

NULL

EAID_B3CCBA6B_52B2_4ddc_A751_ABEA39D6EE6B

Status

List<String>

Bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus

NULL

EAID_6FAA8A1A_5BCF_4950_B220_F4AFCA7F35E3

Forretningsproces

String

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_E4132152_7923_4533_8529_5E8D8C937656

Forretningsomraade

String

Det forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_C91552B7_18C0_4e28_8B06_F60332A8776B

Forretningshaendelse

String

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_50066AF4_06D9_4f3a_BAC2_5F83ABF0E335

Kommunekode

String

Den kommune som bygværkselementet ligger i

NULL

EAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC

MedDybde

Boolean

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er.

SAND


DAFTimestampFra

DateTime

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


DAFTimestampTil

DateTime

Til Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


BFENummer

Integer

BFE-nummer

Er enheden af ejendomstypen Ejerlejlighed kan BFE-nummer bruges som inputparameter.

Er enheden af ejendomstypen Samlet Fast Ejendom eller Bygning På Fremmed Grund kan BFE-nummer ikke bruges som inputparameter.

NULL


Etage

List<UUID>

BBR Etage ID

NULL


Fordelingsareal

UUID

BBR Fordelingsareal ID

NULL


Opgang

List<UUID>

BBR Opgang ID

NULL


TekniskAnlaeg

List<UUID>

BBR TekniskAnlæg ID

NULL


Ejendomsrelation

UUID

BBR Ejendomsrelation ID

NULL


AdresseIdentificerer

UUID

DAR Adresse ID

NULL


Bygning

List<UUID>

BBR Bygning ID

NULL


PeriodeaendringFra

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil.

NULL


PeriodeaendringTil

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.

NULL


KunNyesteIPeriode

Boolean

Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.

FALSKOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_Enhed.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (BBR)
Metode - grund

Beskrivelse

Denne metode henter udstillede informationer om grunde, der er baseret på data fra BBR.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/grund?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk//BBR/BBRPublic/1/rest/grund?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Et ID på enten Bygning, Grund, Enhed, TekniskAnlæg, BBRSag eller Ejendomsrelation og et interval for enten registreringstid, virkningstid eller DAF opdateringstid.

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

UUID fra udstillingsmodel

Id

List<UUID>

Identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus

NULL

EAID_F8196C58_7115_48a6_9A1D_B49BC0F6289A.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra

DateTime

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af bygværkselement har virkning

NOW()

EAID_A351A366_2F30_4c3f_B086_7FAA59339C5D

VirkningTil

DateTime

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af bygværkselementet ophører

NOW()

EAID_47628A51_6589_4f1e_A19F_E9943A136AEC

Virkningsaktoer

String

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet 

NULL

EAID_59A458B1_5844_4fe3_95B1_C38AD3AAFAF4

RegistreringFra

DateTime

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af bygværkselementet er foretaget

NOW()

EAID_7A7F26D9_D5AE_4158_A7FF_3E6EF0B228D8

RegistreringTil

DateTime

Tidspunktet hvor en ny registrering på bygværkselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.

NOW()

EAID_E718B937_950A_4ea1_BFA0_2AE9DB8C43AD

Registreringsaktoer

String

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet

NULL

EAID_B3CCBA6B_52B2_4ddc_A751_ABEA39D6EE6B

Status

List<String>

Bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus

NULL

EAID_6FAA8A1A_5BCF_4950_B220_F4AFCA7F35E3

Forretningsproces

String

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_E4132152_7923_4533_8529_5E8D8C937656

Forretningsomraade

String

Det forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_C91552B7_18C0_4e28_8B06_F60332A8776B

Forretningshaendelse

String

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_50066AF4_06D9_4f3a_BAC2_5F83ABF0E335

Kommunekode

String

Den kommune som bygværkselementet ligger i

NULL

EAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC

MedDybde

Boolean

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er.

SAND


DAFTimestampFra

DateTime

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


DAFTimestampTil

DateTime

Til Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


BFENummer

Integer

BFE-nummer

En grund er altid af ejendomstypen Samlet Fast Ejendom. Kun BFE-numre af ejendomstypen Samlet Fast Ejendom kan bruges som inputparameter.

NULL


Bygning

UUID

BBR Bygning ID

NULL


TekniskAnlaeg

UUID

BBR TekniskAnlæg ID

NULL


Ejendomsrelation

UUID

BBR Ejendomsrelation ID

NULL


Jordstykke

Integer

MU Jordstykke ID

NULL


Husnummer

List<UUID>

DAR Husnummer ID

NULL


PeriodeaendringFra

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil.

NULL


PeriodeaendringTil

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.

NULL


KunNyesteIPeriode

Boolean

Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.

FALSKOutputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_Grund.schema.json” indeholder output som JSON-schema

Skema - filudtræk og webservices (BBR)
Metode - tekniskanlaeg

Beskrivelse

Denne metode henter udstillede informationer om tekniske anlæg, der er baseret på data fra BBR.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/BBR/BBRPublic/1/rest/tekniskanlaeg?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk//BBR/BBRPublic/1/rest/tekniskanlaeg?RegistreringFra=yyyy-mm-dd&RegistreringTil=yyyy-mm-dd&Bygning=xxxyxyxx-yyxx-xxxx-xxyy-yxxxyxyyxxyy


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Et ID på enten Bygning, Grund, Enhed, TekniskAnlæg, BBRSag eller Ejendomsrelation og et interval for enten registreringstid, virkningstid eller DAF opdateringstid.

Navn

Type

Beskrivelse

Default værdi

UUID fra udstillingsmodel

Id

List<UUID>

Identifikation af bygværkselementet igennem hele dets livscyklus

NULL

EAID_F8196C58_7115_48a6_9A1D_B49BC0F6289A.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

VirkningFra

DateTime

Tidspunktet hvorfra den pågældende version af bygværkselement har virkning

NOW()

EAID_A351A366_2F30_4c3f_B086_7FAA59339C5D

VirkningTil

DateTime

Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af bygværkselementet ophører

NOW()

EAID_47628A51_6589_4f1e_A19F_E9943A136AEC

Virkningsaktoer

String

Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af bygværkselementet 

NULL

EAID_59A458B1_5844_4fe3_95B1_C38AD3AAFAF4

RegistreringFra

DateTime

Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af bygværkselementet er foretaget

NOW()

EAID_7A7F26D9_D5AE_4158_A7FF_3E6EF0B228D8

RegistreringTil

DateTime

Tidspunktet hvor en ny registrering på bygværkselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.

NOW()

EAID_E718B937_950A_4ea1_BFA0_2AE9DB8C43AD

Registreringsaktoer

String

Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af bygværkselementet

NULL

EAID_B3CCBA6B_52B2_4ddc_A751_ABEA39D6EE6B

Status

List<String>

Bygværkselementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus

NULL

EAID_6FAA8A1A_5BCF_4950_B220_F4AFCA7F35E3

Forretningsproces

String

Den forretningsproces, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_E4132152_7923_4533_8529_5E8D8C937656

Forretningsomraade

String

Det forretningsområde som har opdateret bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_C91552B7_18C0_4e28_8B06_F60332A8776B

Forretningshaendelse

String

Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af bygværkselementet til den pågældende version

NULL

EAID_50066AF4_06D9_4f3a_BAC2_5F83ABF0E335

Kommunekode

String

Den kommune som bygværkselementet ligger i

NULL

EAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC

MedDybde

Boolean

Angiver om resultatet skal indeholde nested data fra joins eller kun ID'er.

SAND


DAFTimestampFra

DateTime

Fra Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


DAFTimestampTil

DateTime

Til Datafordeler opdateringstidspunkt

NULL


Jordstykke

Integer

MU Jordstykke ID

NULL


Ejendomsrelation

UUID

BBR Ejendomsrelation ID

NULL


Husnummer

UUID

DAR Husnummer ID

NULL


Bygning

UUID

BBR Bygning ID

NULL


Enhed

UUID

BBR Enhed ID

NULL


Grund

UUID

BBR Grund ID

NULL


BFENummer

Integer

BFE-nummer

Er dit BFE-nummer af ejendomstypen Bygning På Fremmed Grund eller Ejerlejlighed og indeholder den teknisk anlæg kan BFE-nummer bruges som inputparameter.

Er dit BFE-nummer af ejendomstypen Samlet Fast Ejendom kan BFE-nummer ikke bruges som inputparameter.

NULL


Nord

Double

Nordlig koordinat afgrænsning

NULL


Syd

Double

Sydlig koordinat afgrænsning

NULL


Oest

Double

Østlig koordinat afgrænsning

NULL


Vest

Double

Vestlig koordinat afgrænsning

NULL


PeriodeaendringFra

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil.

NULL


PeriodeaendringTil

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.

NULL


KunNyesteIPeriode

Boolean

Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.

FALSKOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_TekniskAnlæg.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (BBR)