Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Denne side beskriver adgangen til og den tekniske distribution af filudtræk, som er gældende for alle registre på Datafordeleren, der udstiller data med filudtræk.

Filudtræk giver brugeren mulighed for at downloade data fra Datafordeleren. Det er den enkelte registermyndighed, der beslutter, hvilke data myndigheden stiller til rådighed som filudtræk.
Typer af filudtræk

Der er overordnet to typer af filudtræk: Prædefineret og brugerdefineret udtræk. 

Prædefineret 

Der kan hentes data i på forhånd genererede filudtræk, som produceres og udstilles efter et givent interval fastsat af registermyndigheden fx ugentligt eller kvartalsvis. Filformater vil være et eller flere af de mulige formater (XML, JSON, CSV, GIS formater). For geodata vil der desuden være valgt projektion på forhånd. 

For de tjenester der kan tilgås uden brugeroprettelse, er det ikke muligt at abonnere på prædefinerede filudtræk, i stedet kan man ”abonnere” på feeds ved hjælp af en browser eller feedreader. I Dataoversigten på Datafordelerens hjemmeside vises Atom feedet for det anonyme filudtræk, hvor det er muligt at se informationer om placeringen af filudtrækket. Det er ikke muligt at downloade denne type filudtræk direkte fra Selvbetjeningen. 

Prædefinerede filudtræk der er frit tilgængelige uden brugeroprettelse kan hentes i en fælles FTP folder eller via HTTP.

Brugerdefineret udtræk

I et brugerdefineret udtræk er der mulighed for at angive en række parametre (eksempelvis geografisk udstrækning, format, projektion, registreringstid med mere). Udtrækslogikken og formater af data vil være specificeret på forhånd af registret.

For brugerdefinerede udtræk er det muligt at downloade enkelte udtræk ad hoc eller opsætte et fast abonnement på et filudtræk. Du modtager en e-mail, når Datafordeleren har genereret nye filer på dit abonnement eller når dit ad hoc udtræk er færdigt. E-mailen bliver sendt til din webbruger. 

Brugerdefinerede filudtræk placeres på en FTP-server, og du kan hente dem via den FTP-klient, du har har valgt med brugernavn og password. Hvis data er følsomme skal du hente filerne med Secure FTP (SFTP) . I det tilfælde skal din tjenestebruger være tilknyttet en SSH2-nøgle. 
Endpoint, folder og filplacering

Nedenstående tabel angiver foldernavn/placering og http(s) url for de forskellige filudtrækstyper:


FiludtrækstypePlacering eller url
Placering af frit tilgængelige filudtræk i zone 0\\<FTP endpoint>\DD1FTPUpdateAreaS0\public
Url for frit tilgængelige filudtræk der hentes med http i zone 0http(s)://services.datafordeler.dk/system/file/1/public?filename=<filnavn>

Placering af abonnements-baserede filudtræk for kendte adgang og godkendt adgang i zone 0

\\<FTP endpoint>\DD1FTPUpdateAreaS0\<bruger>
Placering af abonnements-baserede filudtræk for kendt adgang og godkendt adgang i zone 5\\<FTP endpoint>\DD1FTPUpdateAreaS5\<bruger>


Connectivity til FTP folderen kan først opnås når tjenestebrugeren har oprettet et abonnement på et filudtræk, da folderen først oprettes i det øjeblik der genereres et filudtræk.
Tidsparametre i filudtræk

Der er mulighed for at bruge forskellige tidsparametre med særlig relevans for filudtræk.

Datafordeler timestamp

For nogle tjenester er det muligt at angive DAFTimestampFra og DAFTimestampTil.

Datafordeler timestamp er et tidsparameter for, hvornår data er indlæst eller opdateret på Datafordeleren modsat fx. RegistreringTil der er et tidsparameter for hvornår data er registreret i et register.

Parametrene er klokkeslæt ud fra formen ”hh:mm:{ss}.{ssssss}Z|+hh:mm”, hvor sekunder og millisekunder kan udelades. 

Deltafiler

For nogle tjenester er det muligt at abonnere på deltafiler ved brug af funktionen "Since Previous". Her vil der kun returneres data, som har en Datafordeler-registreringstid lig med eller senere end det tidspunkt, hvor det samme filudtræk senest er genereret til den pågældende abonnent. Det vil sige, at der i abonnementet fremsøges data, som er opdateret på Datafordeleren siden den foregående generering af det tilsvarende filudtræk på samme abonnement. Der vil altid blive dannet en fil, også selvom der ikke har været opdateringer i registeret i perioden, i så fald vil filen være tom.

Tidsstemplet for seneste udtræk, vises som metadata for abonnementet i Selvbetjeningen. 

Deltafiler vælges ved en checkboks med "Since Previous" i Selvbetjeningen. 

Skedulering af filudtræk

Der er mulighed for at bestemme, hvornår et filudtræk ønskes eksekveret, ved at angive dag og klokkeslet for fremstillingen. Skeduleringen angives ved oprettelse af ad hoc udtræk eller abonnement.
Metadatafil i FTP/SFTP

Der leveres altid en metadatafil med et filudtræk på FTP/SFTP serveren. 

I tilfælde hvor der ikke er data i filudtrækket, leveres der stadig en udtræksfil samt en metadatafil.


Struktur for metadatafil
{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", 
 "title": "FiludtraekMetadata",
 "description": "Metadatabeskrivelse for filudtræk",
 "type": "object",
 "properties": {
       "leveranceNavn":{
        "title":"leveranceNavn",
        "type":"string"
       },
       "miljoe":{
        "title":"miljoe",
        "type":"string"
       },
       "fortroligData":{
        "title":"fortroligdata",
        "type":"string",
        "enum":["Ja","Nej"]
       },
       "dataOmfattetAfPersondataloven":{
        "title":"dataOmfattetAfPersondataloven",
        "type":"string",
        "enum":["Ja","Nej"]
       },
       "MD5CheckSum":{
        "title":"MD5CheckSum",
        "type":"string"
       },
       "DatafordelerUdtraekstidspunkt": {
        "type": "array",
        "items": {
         "type": "object",
         "required": [
          "deltaVindueStart",
          "DeltavindueSlut"
         ],
         "properties": {
          "deltaVindueStart": {
           "title": "deltaVindueStart",
           "description": "UTC timestamp",
           "type": "string",
           "format": "date-time"
          },
          "DeltavindueSlut": {
           "title": "DeltavindueSlut",
           "description": "UTC timestamp",
           "type": "string",
           "format": "date-time"
          }
         }
        }
       },
       "tilgaengelighedsperiode":{
        "title":"tilgaengelighedsperiode",
        "type":"integer"
       },
       "AbonnementsOplysninger": {
        "type": "array",
        "items": {
         "type": "object",
         "required": [
          "webBrugernavn",
          "tjenesteBrugernavn",
          "abonnementnavn",
          "tjenestenavn",
          "tjenesteversion",
          "oprettelsesdato",
          "senesteAbonnementRedigeringsdato",
          "gentagelsesinterval"
         ],
         "properties": {
          "webBrugernavn": {
           "title": "webBrugernavn",
           "type": "string"
          },
          "tjenesteBrugernavn": {
           "title": "tjenesteBrugernavn",
           "type": "string"
          },
          "abonnementnavn": {
           "title": "abonnementnavn",
           "type": "string"
          },
          "tjenestenavn": {
           "title": "tjenestenavn",
           "type": "string"
          }, 
          "tjenesteversion": {
           "title": "tjenesteversion",
           "type": "string"
          }, 
          "oprettelsesdato": {
           "title": "oprettelsesdato",
           "type": "string",
           "pattern": "(0[1-9]|[12]\\d|3[01])-(0[1-9]|1[0-2])-(\\d{3})"
          }, 
          "senesteAbonnementRedigeringdsato": {
           "title": "senesteAbonnementRedigeringsdato",
           "type": "string",
           "pattern": "(0[1-9]|[12]\\d|3[01])-(0[1-9]|1[0-2])-(\\d{4})"
          },                                        
          "gentagelsesinterval": {
           "title": "gentagelsesinterval",
           "type": "string",
           "enum":["Adhoc","Dagligt","Ugentligt","Månedligt","Årligt"]
          }
         }
        }
       },
			  "BrugerUdfyldteParametre": {
         "type": "array",
         "items": {
     		   "type": "object",
				   "properties": {
              "parameternavn":{
              "title":"parameternavn",
              "type":"string"
            },
            "parametervaerdi":{
             "title":"parametervaerdi",
             "type":"string"
            },
            "parametertype":{
             "title":"parametertype",
             "type":"string",
             "enum":["string","date-time","integer","number","object","array","null"]
            }
          }    
         }
       }             
     }
    }


Åbn skema for metadatafilen i en browser