Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDenne side er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til CPR. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.  

Dokumentet gennemgår overordnet hændelserne for CPR samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for CPR i Selvbetjeningen.

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på SelvbetjeningenFor forklaring og dokumentation af filtre og deres anvendelse, se afsnit ”Filtre” på siden. Man kan ligeledes læse en forklaring af denne sides tabeller, og deres værdier.Generelt for CPR hændelser

FormatXML/JSON
DLS version3.2.1

Sikkerhedszone

5 – Indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger

Adgangsbegrænsning

Brugere skal anmode om adgang til at abonnere på beskedtyperne

Outputskema

CPR hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser

Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

UTC kan angives enten ved +HH:MM (2019-07-05T07:50:14.687580+01:00) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z)

Logisk entitet (objekttype): CprHaendelse

Beskedtype: CprHaendelseCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(personid)

ObjektType

Constant(CPR)

Registreringsaktør

N/A

Registreringstid

Load(afleveringsdato)

Status

N/A

RegistreringsID

N/A

Objekthandling

Load(forretningshaendelse)+ ”;KommuneTidligere:” + Load(cprkommunekodeTidligere) + ”; KommuneNuvaerende:” + Load(cprkommunekodeNuvaerende)

OpgaveEmne

Constant(08)
Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)
CprAdresse

Bemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Hændelsesabonnementet i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.

Der er tale om et 1:mange forekomster af hændelsesbeskederne, da der kan forekomme flere hændelser i løbet af en dag og Datafordeleren kun opdateres 1 gang i døgnet (i CPRs fase 1).

Adresseoplysninger inkl. Beskyttelse
Civilstand
Separation
Foraelderoplysning
Foraeldremyndighedsoplysning
Folkekirke
Kommunaleforhold
Notat
Navn inkl. Beskyttelse
Flyttepaabud
Forsvinding
Kontaktadresse
UdrejseIndrejse
Person
Personnummer
Statsborgerskab
Vaergemaal
Valgoplysninger
Beskeddata

Indeholder objektreference: Load(personid)